Odwiedź OUTLET i łap okazję!!!
Spis treści:
§ 1. Reklamacje
§ 2. Zwroty

 

§ 1. Reklamacje

Dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. W przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu przesyłki, konsument może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzeń. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania w obecności kuriera oraz niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu www.zegarmistrzlodz.com.pl. Protokół taki musi zostać podpisany przez kuriera, brak protokołu i podpisu kuriera powoduje odrzucenie reklamacji.
 3. Informujemy , że w niektórych przypadkach towar można reklamować bezpośrednio u producenta. Takie postępowanie znacznie skróci czas reklamacji oraz pomoże we wszelkich technicznych zapytaniach z Państwa strony. Aby skorzystać z tej opcji prosimy o kontakt z nami w celu podania adresu serwisu lub sprawdzenie tej informacji w karcie gwarancyjnej produktu lub na stronie www producenta.
 4. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: zegarmistrz@zegarmistrzlodz.com.pl w zgłoszeniu prosimy o podanie : imienia i nazwiska Klienta lub Firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.
 5. Jeżeli stwierdzą Państwo wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami e-mailem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 6. Podstawę do reklamacji stanowi paragon (dowód sprzedaży) oraz protokół reklamacyjny ( w przypadku gdy przesyłka została uszkodzona w transporcie).
 7. W wypadku wady towaru konsument może według swojego wyboru skorzystać z gwarancji producenta lub dokonać zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnej sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego, w tym wypadku konsument może żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z umową po przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Wybór należy do klienta chyba że naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub naraża konsumenta na znaczne niedogodności, klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo od umowy odstąpić (od umowy nie można odstąpić jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna).
 8. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje się jedynie do przekazania reklamowanego towaru do właściwego serwisu Gwaranta. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji podejmuje Gwarant. Informacje o Gwarancie, miejscu, gdzie posiada serwis, czasie załatwienia reklamacji oraz ewentualnych kosztach dostarczenie towarów do Gwaranta określa dokument gwarancyjny.
 9. W wypadku niezgodności towaru z umową, gdy sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni reklamacja zostaje uznana zgodnie z żądaniem konsumenta.
 10. Czas w którym konsument może złożyć reklamacje od dnia stwierdzenia wady wynosi 2 miesiące.
 11. Sklep internetowy www.zegarmistrzlodz.com.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w przypadku produktów:
  1. uszkodzonych mechanicznie, których uszkodzenie powstało z winy użytkownika
  2. eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych
  3. w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne
  4. w których zostały zerwane naklejki identyfikacyjne z nieczytelnymi numerami seryjnymi
  5. noszące ślady niewłaściwej (tj. niezgodnej z przeznaczeniem lub zaleceniem) eksploatacji oraz nieodpowiedniego pakowania
  6. zużytych
  7. produkty niespełniające warunków gwarancji producenta.
 12. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi ( dotyczy: różnicy w barwach, odcieniach, proporcjach, itd. ) nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
 13. W przypadku reklamacji towarów, których wady stwierdził autoryzowany serwis producenta należy do reklamacji dołączyć stosowną ekspertyzę opisującą zakres uszkodzenia.
 14. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, sklep internetowy www.zegarmistrzlodz.com.pl może dokonać zwrotu zapłaty za produkt w terminie 7 dni od ustalenia, że niemożliwe jest w tym przypadku załatwienie reklamacji poprzez wymianę towaru na nowy wolny od wad lub naprawę.
 15. Rozpatrzone, zasadne reklamacje są dostarczane do Reklamującego na koszt Sklepu internetowego www.zegarmistrzlodz.com.pl
 16. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku ponownych reklamacji tego samego produktu.
 17. Jeżeli po odebraniu przesyłki od kuriera stwierdzono niezgodności towaru, którego nie dało się zauważyć z zewnątrz, taki fakt należy zgłosić nie później niż w przeciągu 10 dni od odbioru przesyłki. Towar wysłany pomyłkowo musi zostać odesłany w stanie nienaruszonym.
 18. Nabywca dostarcza reklamowany produkt, do miejsca wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia reklamacji, na własny koszt i ryzyko.
 19. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.
 20. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
 21. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 22. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 23. Plik PDF do pobrania z naszego serwera: Wzór formularza reklamacji towaru
 24. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

W zakresie naruszenia praw Klienta

 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres zegarmistrz@zegarmistrzlodz.com.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Administrator serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres zegarmistrz@zegarmistrzlodz.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail do  korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 2.   Zwroty i prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zamówienia potwierdzone i przyjęte do realizacji, ale nie zrealizowane przez klienta (np. brak wpłaty lub brak odbioru przez klienta w terminie 7 dni) są automatycznie anulowanie przez sklep.
 2. Klient, do czasu wydania towaru i nie później niż w okresie 7 dni od dnia złożenia zamówienia może anulować zamówienie za pomocą funkcji określonych na stronie internetowej sklepu, mailowo lub telefonicznie. Anulowanie zamówienia jest potwierdzane poprzez wysłanie informacji do klienta pocztą elektroniczną na wskazany przy składaniu zamówienia adres.
 3. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od zakupu w terminie 14-ciu dni od dnia wydania towaru lub jego odbioru (w przypadku dostarczenia firmą kurierską), na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. (bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik)
 4. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym.
 5. W sprawie zwrotu towarów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny ze sklepem i poinformowaniu Sprzedawcy o takim zamiarze.
 6. Zwroty towarów dokonywane są na żądanie klienta przekazane do sklepu drogą mailową, możliwe jest również użycie specjalnego formularza w panelu Klienta, który jest dostępny w szczegółowym widoku zamówienia, lub według wzoru formularza zapisanego w pliku PDF dostępnego do pobrania poniżej w punkcie 8.
 7. W celu zwrotu towaru klient składa oświadczenie, że rezygnuje z zakupu oraz, że towar będący przedmiotem zwrotu nie został uszkodzony przez klienta. Oświadczenie powinno zawierać numer konta bankowego, na który sklep ma przelać wartość zwrotu, w przypadku gdy odbierał towar osobiście i płacił gotówką. Jeśli zapłata była przelewem bankowym, wtedy na to samo konto zostaną zwrócone środki, jednakże prosimy zawsze Klienta o podanie numeru konta celem potwierdzenia go. W korespondencji dotyczącej odstąpienia od zakupu klient zobowiązany jest podać numer zamówienia i rodzaj i nazwę towaru będący przedmiotem odstąpienia od zakupu.
 8. Plik PDF do pobrania z naszego serwera: Wzór formularza odstąpienia od umowy
 9. Klient ponosi koszty dostarczenia do sklepu zwracanego produktu. Sklep gwarantuje zwrot wartości zwróconych towarów przelewem na wskazane konto niezwłocznie, jednak w terminie do 7 dni od ich dostarczenia przez Klienta. Zwrotowi nie podlegają opłacone przez Klienta koszty dostawy zamówienia.
 10. Jeżeli zakupiony i dostarczany towar posiada wady, lub jest niezgodny z zamówieniem, to możliwie najszybciej, po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym ze sklepem, należy go dostarczyć do sklepu. Koszt dostawy w takim przypadku ponosi sklep.
 11. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych ”za pobraniem”.
 12. Do skutecznego zachowania terminu odstąpienia od umowy należy przekazać do sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez upływem tego terminu. Klient ma obowiązek zwrócić na rzecz sklepu produkt w stanie "nienaruszonym" w czasie niezwłocznym, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient zwraca produkty, od zakupu których odstąpił na własny koszt i ryzyko. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z produktu.
 13. Zwrot zapłaty za produkty, od których zakupu odstąpił klient następuje poprzez ten sam sposób płatności, jaki był użyty przez klienta przy realizacji zamówienia bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu produktu, od którego zakupu klient odstąpił.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: a) świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta
 17. Sklep Internetowy www.zegarmistrzlodz.com.pl nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
 18. Przepisy regulujące rękojmię, zawarte w kodeksie cywilnym, odnoszą się wyłącznie do sprzedaży pomiędzy podmiotami gospodarczymi. W przypadku sprzedaży konsumenckiej mamy do czynienia z uprawnieniami wynikającymi z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Korzystając z tego trybu podmiot gospodarczy w pierwszej kolejności może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy a w konsekwencji zwrotu gotówki.
 19. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez rok od chwili wydania rzeczy kupującemu.
 20. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Zwrot towaru – FAQ

 1. Czy konsument może zwrócić towar używany? Klient nie może zacząć używać towaru, natomiast może odpakować i sprawdzić przydatność zakupionego przedmiotu na takiej samej zasadzie, jak gdyby dokonywał zakupu w sklepie stacjonarnym.
 2. Czy klient może zwrócić towar zanim go otrzyma? Kupujący może odstąpić od umowy jeszcze zanim otrzyma towar.
 3. Czy kupujący musi uzasadniać chęć zwrotu? Nie – możliwość zwrotu to jednostronne oświadczenie woli klienta.

 

21.01.2023

Ocena Google
4.70
Na podstawie 499 opinii
×